Dziekujemy! Zadzwonimy do Ciebie o wybranej porze.
Chcesz, żebyśmy do
Ciebie oddzwonili?
TAK

Decydując się na kupno nieruchomości, konieczne jest podpisanie umowy przedwstępnej, która stanowi zabezpieczenie dla obu stron transakcji. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości powinna zawierać wiele ważnych zapisów, które regulują prawa i obowiązki stron przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości, a także chronią interesy kupującego i sprzedającego. W tym artykule omówimy najważniejsze zapisy, które powinny znaleźć się w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości: podstawowe informacje

Definicja, czym jest umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości to pisemne porozumienie między stronami, które zobowiązuje się do zawarcia umowy ostatecznej w przyszłości. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o sprzedaż nieruchomości, ponieważ pozwala na wypracowanie szczegółów i rozwiązanie ewentualnych problemów przed zawarciem ostatecznej umowy.

Cele umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna ma na celu uregulowanie prawa i obowiązków stron przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży nieruchomości. Dzięki niej obie strony mogą mieć pewność, że wszystkie istotne sprawy zostały omówione i uzgodnione, co pozwala na sprawniejsze i bardziej bezpieczne zawarcie umowy ostatecznej.

Umowa przedwstępnej sprzedaży nieruchomości – najważniejsze zapisy

Aby umowa przedwstępna była skuteczna, należy zawrzeć w niej szereg istotnych zapisów. Poniżej przedstawię najważniejsze z nich:

 1. Dane stron W umowie przedwstępnej należy dokładnie określić dane stron, czyli sprzedającego i kupującego. Powinny one obejmować imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania. Jeśli jedną ze stron jest firma, konieczne jest podanie danych reprezentującego ją organu, np. zarządu, oraz numeru KRS i siedziby firmy.
 2. Przedmiot umowy Umowa powinna zawierać dokładny opis przedmiotu umowy, czyli nieruchomości. Należy wskazać jej rodzaj (mieszkanie, dom, działka), położenie, numer ewidencyjny, numer KW, a także inne cechy istotne z punktu widzenia transakcji.
 3. Cena nieruchomości Ważnym zapisem w umowie przedwstępnej jest określenie ceny nieruchomości, która będzie zapłacona przez kupującego. Należy również określić sposób i termin płatności oraz ewentualne zabezpieczenia finansowe, takie jak zadatek czy kaucja.
 4. Termin zawarcia umowy ostatecznej Umowa przedwstępna powinna zawierać konkretny termin, w którym strony zobowiązują się zawrzeć umowę ostateczną. Warto także ustalić, co stanie się w przypadku niewykonania tego obowiązku przez jedną ze stron, np. przewidując sankcje.
 5. Forma płatności Powinny zostać ustalone pomiędzy stronami umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości. Mogą to być takie formy jak: przelew, gotówka, kredyt czy depozyt notarialny.
 6. Warunki odstąpienia od umowy W umowie przedwstępnej warto określić warunki, na jakich strony mogą odstąpić od umowy, np. w przypadku nieuzyskania przez kupującego kredytu hipotecznego.
 7. Odpowiedzialność za wady fizyczne Sprzedający powinien być odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne nieruchomości, które istniały w momencie zawarcia umowy przedwstępnej, a o których nie poinformował kupującego. Warto zatem w umowie przedwstępnej jasno określić kwestię odpowiedzialności za wady fizyczne.
 8. Zabezpieczenie wykonania umowy ostatecznej W umowie przedwstępnej warto przewidzieć zabezpieczenie wykonania umowy ostatecznej, np. w postaci zadatku, który zostanie zwrócony kupującemu w przypadku niewykonania umowy przez sprzedającego lub przepadnie na rzecz sprzedającego, jeśli to kupujący nie wywiąże się ze swoich obowiązków.

Sankcje za niewykonanie umowy przedwstępnej

Warto również określić sankcje za niewykonanie umowy przedwstępnej przez jedną ze stron. Mogą to być np. kary umowne, zasądzenie odszkodowania czy zabezpieczenie wykonania umowy ostatecznej poprzez wpłatę zadatku lub kaucji.

Podsumowanie

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest kluczowym dokumentem, który zabezpiecza interesy obu stron przed zawarciem ostatecznej umowy. Ważne jest, aby zawierała ona wszystkie istotne zapisy, takie jak dane stron, opis nieruchomości, cenę, termin i formę zawarcia umowy ostatecznej, warunki odstąpienia od umowy, odpowiedzialność za wady prawne i fizyczne oraz zabezpieczenie wykonania umowy ostatecznej.

FAQ

 1. Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być zawarta na piśmie? Tak, umowa przedwstępna musi być zawarta na piśmie, aby była ważna i mogła być egzekwowana przez sąd.
 2. Czy umowa przedwstępna musi być zawarta w formie aktu notarialnego? Nie, umowa przedwstępna nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego, chyba że strony postanowią inaczej. Jednak umowa ostateczna sprzedaży nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego.
 3. Czy sprzedający może odstąpić od umowy przedwstępnej, jeśli otrzyma lepszą ofertę? Jeśli w umowie przedwstępnej nie ma zapisów dotyczących możliwości odstąpienia od umowy w przypadku otrzymania lepszej oferty, sprzedający jest zobowiązany do zawarcia umowy ostatecznej z kupującym na warunkach określonych w umowie przedwstępnej. W przeciwnym razie może ponieść konsekwencje prawne, takie jak kary umowne czy odszkodowania.
 4. Czy kupujący musi uiścić zadatek lub zaliczkę przy zawieraniu umowy przedwstępnej? To zależy od postanowień umowy przedwstępnej. Zadatek lub zaliczka są dobrym sposobem na zabezpieczenie wykonania umowy ostatecznej, jednak ich wpłata nie jest obowiązkowa, jeśli strony nie postanowią inaczej.
 5. Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być zawarta na czas nieokreślony? Umowa przedwstępna powinna zawierać konkretny termin zawarcia umowy ostatecznej, aby uniknąć niejasności co do zobowiązań stron. W przypadku braku takiego terminu, sąd może ustalić go na podstawie okoliczności sprawy.

Dziękujemy, że dotarłeś do końca naszego poradnika 🙂

Życzymy powodzenia w swojej pierwszej sesji zdjęciowej, a jeśli jednak wolisz zaoszczędzić sobie czasu i sprzedać nieruchomość za najwyższą możliwą cenę, to kliknij tutaj i zadzwoń do nas – na pewno skutecznie pomożemy 🙂

Krzysztof – 784 554 364 | Rafał – 608 076 088

Krzysztof Badan

Właściciel | Starszy Doradca